Försöksdjurskunskap, 5.0 hp

Laboratory Animal Science, 5.0 credits

8FO0141

Utbildningsnivå

Forskarutbildning

Beskrivning

Kursen är indelad i basmoduler och funktionsspecifika moduler. Utbildningen är artspecifik och innefattar praktiska moment. Basmodulerna utgör den grundläggande teoretiska utbildningen för alla personer som i Sverige avser att:

 1. utföra försök på djur

 2. utforma försök och projekt som involverar djur

 3. sköta djur och/eller

 4. avliva djur.


I basmodulerna ingår:
 • nationell lagstiftning
 • etik
 • djurskydd och 3R-principen (del 1)
 • grundläggande och lämplig biologi (artspecifik)
 • djurskötsel, djurhälsa och förvaltning (artspecifik)
 • identifiering av smärta, lidande och ångest (artspecifik)
 • humana avlivningsmetoder

Funktionsspecifika moduler för funktionerna A-D innefattar:

 • grundläggande och lämplig biologi (artspecifik / praktisk)
 • minimala invasiva ingrepp utan bedövning (artspecifik / teori och färdighet)
 • etik, djurskydd och 3R-principen (del 2)
 • utformning av försök och projekt
 • humana avlivningsmetoder (färdighet)

Ytterligare information och anmälan:

https://liu.se/artikel/forsoksdjurskunskap

Kontaktinformation

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet till kurser på forskarutbildningsnivå har den som har

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas* *studenten kunna:

Kunskap och förståelse

 • Redogöra för nationell lagstiftning om införskaffande av försöksdjur, djurhållning, skötsel och användning av försöksdjur
 • Redogöra för grundläggande och lämplig artspecifik biologi i fråga om anatomi, fysiologiska egenskaper, uppfödning, genetik och genetiska förändringar
 • Redogöra för djurbeteende, djurhållning och berikning
 • Redogöra för metoder för 3R-principen (Replacement, Reduction and Refinement)
 • Redogöra för förebyggande smittskydd, djurhälsokunskap och hygien
 • Redogöra för metoder för bedövning och smärtlindring
 • Redogöra för humana avlivningsmetoder
 • Redogöra för hur man känner igen artspecifik ångest, smärta och lidande
 • Redogöra för slutpunkt och avbrytningspunkt

Färdighet och förmåga

 • tillämpa artspecifik djurexperimentell metodik när det gäller hantering av försöksdjur och djurförsök
 • tillämpa humana metoder vid avlivning av djur

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • tillämpa etiska principer avseende förhållandet människor och djur och livets inneboende värde
 • argumentera för och emot användningen av djur för vetenskapliga ändamål
 • värdera djurens välfärd och tillämpa detta i enlighet med 3R-principen
 • värdera och tillämpa hur djurförsök ska utformas.

Kursinnehåll

Kursen är indelad i basmoduler och funktionsspecifika moduler. Utbildningen är artspecifik och innefattar praktiska moment. Basmodulerna utgör den grundläggande teoretiska utbildningen för alla personer som i Sverige avser att:

 1. utföra försök på djur

 2. utforma försök och projekt som involverar djur

 3. sköta djur och/eller

 4. avliva djur.


I basmodulerna ingår:
 • nationell lagstiftning
 • etik
 • djurskydd och 3R-principen (del 1)
 • grundläggande och lämplig biologi (artspecifik)
 • djurskötsel, djurhälsa och förvaltning (artspecifik)
 • identifiering av smärta, lidande och ångest (artspecifik)
 • humana avlivningsmetoder

Funktionsspecifika moduler för funktionerna A-D innefattar:
 • grundläggande och lämplig biologi (artspecifik / praktisk)
 • minimala invasiva ingrepp utan bedövning (artspecifik / teori och färdighet)
 • etik, djurskydd och 3R-principen (del 2)
 • utformning av försök och projekt
 • humana avlivningsmetoder (färdighet)


Undervisnings- och arbetsformer

Inom Medicinska fakulteten utgör det studentcentrerade och problembaserade lärandet grunden i undervisningen. Studenten tar ett eget ansvar för sitt lärande genom ett aktivt och bearbetande förhållningssätt till lärandeuppgifterna. Lärarens roll är att stödja studenter i detta arbetssätt.

Undervisnings- och arbetsformer i denna kurs är webbaserade egenstudier, föreläsningar, seminarier, demonstrationer, praktisk träning och projektarbeten.

Examination

Kursen examineras med muntliga, skriftliga och praktiska prov samt skriftliga inlämningsuppgifter som bedöms individuellt. Webbaserade egenstudier och quiz, seminarier, demonstrationer, praktisk träning samt projektarbeten är obligatoriska moment som krävs för godkänd kurs. Om en student ej närvarar vid ett obligatoriskt moment erbjudes studenten att medverka vid nästa tillfälle det obligatoriska momentet ges.

Student som inte uppnått godkänt resultat erbjuds ett tillfälle till omexamination i anslutning till kursen. Därefter erbjuds deltagande i examination vid senare kurstillfälle. Omfattningen vid omexamination skall vara densamma som vid ordinarie examination.

Byte av examinator

Student som underkänts två gånger vid examination på kursen eller del av kursen har efter begäran rätt att få annan examinator vid förnyat examinationstillfälle, om inte särskilda skäl talar mot det.

Betygsskala

Tvågradig skala

Kurslitteratur

En förteckning över rekommenderad litteratur kommer att tillhandahållas av kursledningen före kursstart.

Övrig information

Planering och genomförande av kursen skall utgå från kursplanens formuleringar. Kursvärdering samt analys och förslag som rör generell utveckling och förbättring av kursen återkopplas till Forsknings- och forskarutbildningsnämnden av kursansvarig lärare.

Om kursen upphör eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan vid totalt tre tillfällen inom/i anslutning till de två terminer som följer.

Kursen genomförs i samarbete med Nordic Consortium for Laboratory Animal Science Education and Training (NCLASET).